Bildterapi och skapande

Man mår bra av att skapa


Det kreativa skapandet är helande i sig.


Skapande bidrar till att en person får chans att vara i nuet, att bada i färg, form och rörelse.
Genom att skapa ökar den kreativa förmågan och modet att våga göra mera.
Det blir lättare att skifta perspektiv inre/yttre.
Dialog mellan "jag och omvärlden"


Vid en bildterapisession får klienten möjlighet att
- medvetandegöra det omedvetna.

- sätta tankar och känslor utanför sig själv och skapa kommunikation mellan det inre och yttre

- för hjärnhalvorna att få prata med varandra

- utveckla kognitiva och emotionella processer.


Bilden går före ordet


Bildterapi är en psykoterapeutisk behandlingsform där klienten uttrycker sig i bild och skapande.

Utgångspunkten är att hälsa och livskvalitet kan ökas genom skapande och att förändring och växande sker genom att klienten använder skapande material i en trygg och möjliggörande miljö och med en utbildad bildterapeut.


Bildterapi handlar inte om att kunna måla... alls!

Man behöver inte ha någon erfarenhet av eller talang för att måla för att gå i bildterapi.


Man sätter tankar och känslor på papper och i slutet av sessionen har klienten och bildterapeut ett reflekterande samtal som berör både skaparprocessen och den färdiga bilden.


Bildterapi. Olika skolor och influenser


Det finns olika skolor och inriktningar inom bildterapi.
     

Bildskapande som terapi och Bildskapande i terapi. 

Bildterapin har influerats från många håll över tid.
Tidigast från psykoterapi och psykoanalys, Jung mfl.
Idag finns influenser från många håll. Bland annat
Anknytningsteori, KBT, ACT, Mindfulness och Neurovetenskap.